Sestdiena, 24. oktobris Renāte, Modrīte, Mudrīte
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Skolas gada saules un ēnas puses

Skolas gada saules un ēnas puses
24.05.2007 17:38

0

Atslēgvārdi

Mācību gada aktuālākie momenti

Atkal vienu mācību gadu jau var uzskatīt par pabeigtu. Vismaz to klašu skolēni, kuriem deguna galā nav beigšanas eksāmenu, jau skolas grāmatas tikpat kā atlikuši malā. Apkopojām mācību gada aktuālākos momentus, vēršot uzmanību uz to, ka sava vieta jāatrod kā talantīgākajiem skolēniem, tā tiem bērniem, kuriem mācības nav pati gribētākā nodarbošanās.

Būtība nav nosaukumā

Viens no galvenajiem izglītības rādītājiem ir zināšanu kvalitāte, un to vienmēr var vēlēties augstāku. Šo atziņu apstiprināja arī pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, kura teica: “Varam būt apmierināti ar to, kā šogad strādājušas skolas, taču vienmēr var vēlēties labākus rezultātus. Protams, ka sava veida zināšanu kvalitātes rādītājs ir skolēnu sekmes eksāmenos, kuri vēl tikai sāksies.”

“Tas ir arī pašvaldības uzstādījums – strādāt pie kvalitātes rādītāju izpētes. Ir izveidota darba grupa, kura izvērtēs esošo situāciju un izstrādās kvalitātes pilnveides rīcības programmu,” informēja L.Molčanova. Uzmanība ir pievērsta skolotāju tālākizglītības jautājumiem. Tāpat ir domāts par tādas mācību vides veidošanu, kura mudinātu skolotājus un skolēnus darbam.

Kārtējais mācību gads bija zīmīgs ar to, ka pirmo gadu pilsētā strādāja 1.ģimnāzija. Izglītības pārvaldes vadītāja analizēja, ka nosaukuma maiņa vien nenosaka kvalitāti, tāpēc uzsāktais ceļš uz ģimnāziju vēl ejams, ir jāpilnveidojas, jāizstrādā jaunas programmas, lai rosinātu skolēnu interesi par šo mācību iestādi, kas ļautu tai piesaistīt spējīgākos zēnus un meitenes. Jaunajā mācību gadā notiks papildu uzņemšana proģimnāzijas 7.klasēs, kurās skolēnus uzņems konkursa kārtībā.

Turpinās pamatizglītības jauno standartu iedzīvināšana. Akcents ir likts uz mācību priekšmetu tuvināšanu praktiskai dzīvei, pētot, izzinot procesus, kas mums apkārt. Taču problēmas ir tādas, ka jauno standartu ieviešanai nav mūsdienu prasībām atbilstošas materiāli tehniskās bāzes un mācību līdzekļu.

Lepnums – talantīgie un spējīgie

Viens no skolēnu un skolotāju darba kvalitātes rādītājiem ir piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs un rezultāti tajās. Šajā mācību gadā pilsētas līmeņa olimpiādēs piedalījās 930 skolēnu. Bet vēl jo lielāks gandarījums, ka godam izdevies parādīt savu pilsētu valsts mērogā. Vācu valodas olimpiādē pirmo vietu ieguva Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas skolēns Jānis Ločmelis (skolotāja Ineta Feldmane), otrā vieta bija 12.vidusskolas audzēknim Aleksandram Bogdanovam (skolotāja Olga Baluhina) matemātikā un 2.vidusskolas skolēnam Dmitrijam Opoļevam (skolotāja Raisa Stunžāne) fizikā. Atzinības pārveda mūsu skolēni no angļu valodas, bioloģijas, valsts valodas, krievu valodas un literatūras, ķīmijas un vēstures olimpiādēm.

Šajā mācību gadā pirmo reizi uzsākts rīkot pilsētas olimpiādi matemātikā pirmo līdz ceturto klašu skolēniem, lai popularizētu šo priekšmetu. “Tā kā valstī pievērsta uzmanība fizikas, ķīmijas, bioloģijas mācīšanai, tad jāuzslavē šo priekšmetu skolotāju darbs, bet jo īpaši 2.vidusskolas skolotāja Raisa Stunžāne, kuras skolēni gūst panākumus. Viņas audzēknis Dmitrijs Opoļevs iekļauts valsts izlases sagatavošanas grupā,” pastāstīja Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe skolu jautājumos Maija Bergmane. “Ķīmijā jāatzīmē 1.ģimnāzijas, kā arī 2. un 12. vidusskolas skolotāju veikums.” Taču ir skolas, kuras atsevišķos priekšmetos nav varējušas sagatavot nevienu skolēnu olimpiādēm. Šīs tendences ir analizējuši mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji.

Salīdzināt pilsētas skolēnu un skolotāju darbu ar valstī esošo līmeni ļauj arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Izaugsme vērojama 1.ģimnāzijā, kuras skolnieces Ieva Dadzīte un Aiga Cinkmane (skolotāja Elizabete Sirotina) ķīmijas sekcijā ieguva 2.pakāpes diplomus. Pirmās pakāpes diplomu mājās pārveda 11.vidusskolas skolniece Anastasija Zakatova (skolotāja Svetlana Kuprjašova), kura uzstājās krievu valodas un literatūras sekcijā.

Palikt savā klasē

Pedagoģiskās korekcijas klases jau vairs nav nekāds jaunums. Tas liecina, ka skolēniem ar dažādiem mācību traucējumiem ir vajadzīgs speciālistu atbalsts, kas ļauj viņiem turpināt mācības savā skolā un savā klasē. Pilsētas mērogā notiek šī darba izvērtēšana.

“Pēc pedagoģiskās korekcijas programmām strādā vairākās skolās, taču mūsu uzdevums kopā ar skolām un skolotājiem ir izpētīt, cik šis darbs ir lietderīgs, ņemot vērā, kāda ir šo audzēkņu attīstības dinamika, kāds ir kavējumu līmenis,” sacīja Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Alda Ķestere. Jo darbs notiek individuāli, ņemot vērā katra šī bērna spējas, tas prasa lielus līdzekļus, tāpēc jāizsver visi varianti, kā strādāt ar katru no skolēniem. Jāņem vērā visi apstākļi, arī bērnu ģimenes. Šajā mācību gadā turpinājās arī bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija. Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai esam saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Šajā projektā iesaistījušās piecas skolas. Jūnijā notiks divu gadu darba izvēršanas konference.

“Šajā projektā divu gadu laikā ir izglītojušies apmēram deviņdesmit skolotāju, un izskatās, ka viņi ir ieguvuši vērtīgas zināšanas, viņi jūtas drošāki darbā ar atšķirīgiem bērniem,” informēja Alda Ķestere. Viņa pastāstīja, ka būtībā šie bērni, kuriem pamatā ir mācību traucējumi, jau apmeklējuši savas klases, bet jaunā pieeja, jaunā programma ļauj viņiem būt sekmīgiem un savu spēju robežās sekot līdz mācību apguvei.

Jau skolas solā – par karjeru

Tieši šis mācību gads iezīmējās ar to, ka uzmanība pievērsta ne tikai priekšmetu apguvei, bet arī tam, kā zēnus un meitenes arvien vairāk iepazīstināt ar reālo dzīvi un apkārtējo pasauli, lai viņi jau pēc iespējas ātrāk saprastu, ka mācās ne jau skolotāju vai vecāku prieka pēc, bet ka viņiem šīs zināšanas noderēs vēlāk. Tāpēc uzmanība ir pievērsta profesionālajai orientācijai vai karjeras izglītībai. Otrajā semestrī notika konference, kurā skolas prezentēja savu darbu šajā jomā, ielūkojoties jau nākamā mācību gada aprisēs un veicamajā. Karjeras izvēlei pievērš uzmanību kā audzināšanas stundās, tā ārpusstundu pasākumos. Šajā jomā ir vēl viens jaunums, jo skolotāji un skolēni saņēma jaunas grāmatas – palīglīdzekli karjeras izglītības jautājumos gan septīto līdz devīto klašu, gan desmito līdz divpadsmito klašu audzēkņiem. Un iezīmīgi, ka to veidošanā piedalījušies arī liepājnieki. Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe jaunatnes lietu jautājumos Aelita Antonova devusi savu ieguldījumu vidusskolēniem paredzētās grāmatas “Karjeras izglītības rokasgrāmata” veidošanā, no mūspuses šo materiālu izstrādē piedalījušās arī Liepājas rajona skolotāja Dzintra Kļaviņa un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas pedagoģe Liāra Ozola. Tāpēc var jau runāt par to, ka šis karjeras izvēles darbs ir kļuvis daudz nopietnāks un ir saplānots pat pa tēmām un stundām, tā ka skolotājiem vien atliek izrādīt savu ieinteresētību, lai skolas bērni nejustos atrauti no dzīves.

Kavējumi un otrgadnieki

Par vienu no mācību darba aktualitātēm skolotāji nosauc stundu kavējumus, un atzīst, ka tiem piemīt bīstama tendence palielināties. Nav tā, ka zēns vai meitene vispār neapmeklē skolu, taču bieži vien viņa vieta solā ir tukša, un tādi kavējumi nes sev līdzi arī citas problēmas, proti, nesekmību, kuras dēļ nevar tikt pārcelts nākamajā klasē. Otrgadnieku jautājums ir visai ass. Ministru kabineta noteikumi paredz, ja sekmes vājas vairāk nekā trīs priekšmetos, tad nākamajā klasē nedrīkst pārcelt. Bet, kā atzīst izglītības speciālisti, palikšana uz otro gadu bieži vien situāciju vēl vairāk saasina. Otrgadniekam ir dažādas grūtības – viņš nespēj iekļauties jaunajā kolektīvā, kurš bieži vien jau nostabilizējies, viņam šķiet, ka jau vienu reizi šo vielu dzirdējis, tāpēc turpina nenākt uz skolu. Lai gan, protams, jebkurš gadījums jārisina individuāli.

“Darbā ar kavētājiem lielu palīdzību var sniegt tieši skolās izveidotās atbalsta komandas, kurās ir ne tikai skolotāji, bet arī cita veida speciālisti – sociālais pedagogs, psihologs, skolas medicīnas darbinieks un administrācijas pārstāvis,” pastāstīja Izglītības pārvaldes metodiķe bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Dace Liņķe. Tieši šogad ir uzsākta kavētāju datu apkopošana pilsētas mērogā, kas ļauj izpētīt iemeslus. Tāpēc aktuāls ir jautājums, kā bērnus piesaistīt skolai. Un te ir jāapzinās, ka vecie paņēmieni un līdzekļi neder, ka pareizais virziens ir tieši atbalsts, padoms, nevis rājieni un pārmetumi. Atbalsta grupas ir izveidotas katrā skolā. Bet ne visās tās darbojas veiksmīgi. Starp labākajām ir 6.vidusskola, kurā izveidota spēcīga profesionāļu komanda. Ar savas skolas bērniem un viņu problēmām veiksmīgi strādā 15. un 7. vidusskolas atbalsta komandas. Bet citur ir vajadzīga lielāka uzticība savas mācību iestādes profesionāļiem. Ir noskaidrots, ka astoņdesmit procentos gadījumu pie kavējumiem vainojamas bērnu ģimenes. Tāpēc rodas vēl viens jautājums – kā strādāt ar vecākiem? Tieši šajā mācību gadā ir daudz domāts, kā veicināt sadarbību ar vecākiem, kā strādāt ar dienasgrāmatu, īpaši jau pamatskolas posmā. Bet jāatzīst, ka skolai ir savs uzdevums – tai jāmāca un jāaudzina bērni. Tāpēc arī audzināšanas procesā tiek iesaistīti citi dienesti.

Daina Meistere,
“Kurzemes Vārds”

Kādam priecīgi, kādam ne tik labi, kā bija gaidīts, bet vēl viens mācību gads ir beidzies.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz