Trešdiena, 22. maijs Emīlija
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Spodras klases un jaunas programmas pirms ieraksta skolas burtnīcās

Spodras klases un jaunas programmas pirms ieraksta skolas burtnīcās
31.08.2006 09:10

0

Atslēgvārdi

Rīt sāksies jaunais mācību gads. Tas skar kā mazos, kas vēl apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, tā arī plašu skolēnu saimi no pirmklasnieka līdz abiturientam, arī studentus, un vēl pedagogus un katra skolasbērna ģimeni. Vasara bija laiks, kad bērni atpūtās, skolotāji gan baudīja atpūtu, gan mācījās, bet mācību iestādes aptvēra sastatnes, jo notika remontdarbi.
Pirms Zinību dienas ielūkojāmies, cik gatavas ir mācību iestādes skolas gada uzsākšanai un ko tās piedāvās saviem draiskajiem un prasīgajiem audzēkņiem.

Viss turpinās

– Jaunais skolas gads solās būt darbīgs un spraigs, – sacīja pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. Viņa pastāstīja, ka pirmo reizi pēc daudziem gadiem tapusi jauna ēka zināšanu apguves vajadzībām – Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas piebūve. Pārējās mācību iestādes – cita vairāk, cita pieticīgāk – izremontētas un sakārtotas.
Taču pats galvenais ir – cik mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas piedāvā apgūt mūsu skolas?
Kā jau tas izglītības sistēmā mēdz būt, turpināsies iesāktais. Mazākumtautību mācību iestādēs vidusskolas klasēs ievieš izglītības reformu, kas paredz pakāpenisku pāreju uz daļēju zinību apguvi valsts valodā. Tagad to īsteno gan 10. un 11. klašu skolēni, gan arī abiturienti – 12.klašu audzēkņi. Tāpat turpināsies iepriekšējā mācību gadā iesāktā jaunā pamatizglītības standarta ieviešana. Pērn tas notika 1., 4. un 7. klasēs, bet tagad turpinās tālāk un aptver vēl 2., 5. un 8. klases. Jaunie standarti paredz, ka tiek mainīti izglītības apguves akcenti, kuri likti ne tik daudz uz akadēmisko zināšanu daudzuma došanu bērnam, cik uz māku praktiski pielietot apgūto.
– Jaunu programmu piedāvā 15.vidusskola – tā vērsta uz bērniem, kam nepieciešama logopēda palīdzība, un Vakara maiņu vidusskola, kur izstrādāta pamatizglītības programma 8. un 9. klases vielas apguvei. Tajā aicināti mācīties tie puiši un meitenes, kuri dažādu iemeslu dēļ nav varējuši pabeigt pamatskolu, – turpināja Ludmila Molčanova. – Sešās skolās īstenos Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta eksperimentālo projektu. Tāpat turpinās ieviest dabas zinību nacionālo programmu 1.ģimnāzijā, kur līdz ar to saņemts finansējums mūsdienīga kabineta iekārtošanai, šajā valsts programmā mācīsies Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas skolotāji.  

Ģimnāzijas maģiskā aura

Jaunajā mācību gadā būtiskas pārmaiņas skar divas mācību iestādes. Uz 1.vidusskolas bāzes ir tapusi 1.ģimnāzija, bet Centra sākumskola tagad būs Centra pamatskola.
– Lai gan juridiski 5. un 6. klašu skolēni skaitīsies Centra pamatskolas audzēkņi, viņi pagaidām mācīsies mūsu skolas telpās, – paskaidroja 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis. Viņš sacīja, ka mācības ģimnāzijā turpināsies, neko krasi nelaužot, taču pārmaiņas ir. Licencēta vēl viena jauna programma, un tagad ģimnāzija piedāvā apgūt zināšanas gan iepriekšējās trīs, kurās akcents likts uz matemātiku un dabas zinībām, gan jaunajā – vispārizglītojošajā programmā.
Ģimnāzija ieinteresējusi jaunos cilvēkus. Sākot mācību gadu, būs četras desmitās klases. Jauno ģimnāzistu starpā ir gan pilsētas skolēni, gan zēni un meitenes no rajona, kuri devuši priekšroku ģimnāzijas maģiskajai aurai. Tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, kad uzņēma divas līdz trīs desmitās klases. Skolēnus – gan proģimnāzijas klasēs, gan ģimnāzijā – mācīs tie pedagogi, kuri jau iepriekšējos gados spējuši dot mūsdienīgas zināšanas, un viņiem pievienojušies divi jauni matemātikas skolotāji. Izremontēts datorkabinets – divas klases apvienojot vienā, ir radīta iespēja mūsdienīgi vadīt mācību procesu kā lielam skolēnu skaitam, tā strādāt grupās.
– Protams, ir arī neatrisināti jautājumi, piemēram, skolas zāles remonts. Problēma radās, cenu aptauju veicot. Izrādījās, ka līdzekļu pietrūkst, – pastāstīja direktors. – Tāpēc vēl turpinās remontdarbi foajē un lasītavā, bet zāles remonta vajadzībām meklējam risinājumu.
Centra pamatskolas direktores vietniece Dace Bunka pastāstīja, ka skolas telpas – klases, gaiteņi – ar vecāku atbalstu  skolas darbinieku spēkiem ir sakārtotas, lai uzņemtu audzēkņus. Galvenais akcents ir ēdamzāles rekonstrukcija.
– Mēs turpinām īstenot jaunos standartus, – sacīja D.Bunka, pastāstot par jauno mācību gadu. – Lielākais jaunums mums ir tas, ka pagājušajā mācību gadā skola piedalījās Pilsētas domes un Izglītības pārvaldes rīkotajā izglītības projektu konkursā. Mēs iesniedzām projektu “Mācību kvalitātes nodrošināšana dabas zinībās”, un, saņemot domes un Izglītības pārvaldes līdzfinansējumu, mums bija iespēja paplašināt mācību bāzi. Tas ļauj nodrošināt kvalitatīvāku mācību procesu, skolēniem iegūt dziļākas zināšanas, kā arī apgūt pētniecības darbības pamatus dabas zinībās. Tas viņiem noderēs, turpinot izglītību lielākajās klasēs.  

Labas sekmes tīrā vidē

Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolai 1.septembrī gaidāms liels notikums – atklās jaunuzcelto piebūvi.
– Līdz ar tās atklāšanu mums gandrīz atrisināsies otrās maiņas jautājums, – priecājās direktore Inta Seržante. – Tagad otrajā maiņā mācīsies tikai 4.klašu skolēni. Vasarā turpinājām labiekārtot skolas ēkas. Mācību korpusā Rīgas ielā izremontējām otrā stāva gaiteni, Raiņa ielā radiatoriem ir pielikti siltuma regulatori, kas ļaus ietaupīt.
Pedagogus un vecākus gaida jaunums – vasarā skola izstrādāja datorprogrammu skolēnu sekmju uzskaitei un analīzei. Pirmajā semestrī to izmēģinās, bet direktore cer, ka jau otrajā semestrī vecāki internetā varēs iepazīties ar savu bērnu sekmēm un sasniegumiem.
8.vidusskolas direktore Jevgeņija Mickēviča ir gandarīta, ka šajā mācību gadā palielinājies skolēnu skaits – ir četras pirmās klases un trīs desmitās. Tas apliecina skolas popularitāti, jo 8.vidusskolu izvēlējušies ne tikai tuvākās apkārtnes zēni un meitenes, bet arī citu pašvaldību pārstāvji.
– Skola ir izremontēta, klases ir sakārtotas, iegādātas jaunas mēbeles. Tāpat kā iepriekšējos gados, mēs lielāko uzmanību veltām tieši pirmajām klasēm, lai mūsu mazie skolēni uzsāktu skolas gaitas tīrā vidē un sēstos jaunos skolas solos, – pastāstīja direktore. Un piebilda, ka ir gandarīta par skolēnu sekmēm, par to, ka beidzējiem bija A, B un C vērtējumi centralizētajos eksāmenos. Tāpat skolā sakārtota ieeja no sētas puses, kur darbojas arī lifts, kas atvieglos iekļūšanu mācību telpās bērniem ar kustību traucējumiem. 

Pārbaudījums reformai

“Jaunas durvis – pretī kvalitatīvai izglītībai!” – tāds optimistisks sauklis ir pie ieejas A.Puškina 2.vidusskolā. Kā jau tas rāda, mācību iestāde šovasar ieguvusi jaunas ieejas durvis, bet pats galvenais akcents skolā ir ēdamtelpas renovācija, kas paredz skolasbērnu kvalitatīvāku ēdināšanu. Tāpat ar vecāku, sponsoru un citu atbalstītāju palīdzību izremontētās mācību telpas un gaiteņi.
– Mūsu šā mācību gada prioritāte ir pārliecināties, kā īstenota mazākumtautību izglītības iestāžu reforma, – sacīja 2.vidusskolas direktore Edīte Plamše. Pēc pašreizējās informācijas, visu skolu 12.klašu beidzējiem būs viena tipa beigšanas eksāmeni. Tie parādīs, cik veiksmīgi apgūti priekšmeti valsts valodā. Kā pastāstīja direktore, liels atspaids bijusi dalība Latviešu valodas apguves valsts aģentūras projektā. Tā laikā skolotāji, kas māca savu priekšmetu latviski, saņem metodisku palīdzību, kā arī skola iegūst metodiskos materiālus un mācību grāmatas.
– Reformas īstenošanai vidusskolas posmā mēs esam nodrošināti ar mācību grāmatām, – sacīja direktore. Tagad skola gatavojas gaidāmajai akreditācijai.
Arī 7.vidusskola par jaunā mācību gada aktualitāti uzskata 12.klases beigšanas eksāmenus.
– Visus gadus, kamēr rit reforma, esam pievērsuši pastiprinātu uzmanību tam, kā skolēni, sākot no 10.klases, mācās atsevišķus priekšmetus valsts valodā. Tagad gaidāma galvenā pārbaude, tāpēc esam iecerējuši sniegt palīdzību skolēniem, gatavojot eksāmeniem viņu izvēlētajos priekšmetos, – sacīja skolas direktore Inese Ferstere.
Ar šo mācību gadu skolā ir jaunums – izveidots informatīvo tehnoloģiju centrs. Tas domāts skolotājiem, lai viņiem nebūtu problēmu dokumentācijas sagatavošanā, mācību materiālu izstrādē, lai viņi varētu visus spēkus veltīt skolēnu mācīšanai un audzināšanai.  

Uzziņai
Liepājā ir

17 vispārizglītojošās skolas,
to skaitā –
2 sākumskolas,
2 pamatskolas,
1 ģimnāzija,
5 mācību iestādes, kurās bērni mācās pēc mazākumtautību izglītības programmām,
1 internātpamatskola,
1 speciālā internātpamatskola.
Šajās skolās mācās vairāk nekā 10590 zēnu un meiteņu,
kurus māca apmēram 990 pedagogu.
Paredzēts, ka šoruden skolas gaitas 1.klasē uzsāks apmēram 590 pirmklasnieku
un 865 audzēkņi 10.klasē.
Skolas izvietotas 23 ēkās.

Daina Meistere,
“Kurzemes Vārds”

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz