Piektdiena, 4. decembris Baiba, Barba, Barbara
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Elita Kosaka: Kad trūkst argumentu…

Elita Kosaka: Kad trūkst argumentu…
22.01.2007 11:28

0

Š.g. 18 janvārī es, Liepājas pilsētas domes deputāte Elita Kosaka (politiskā apvienība ”Saskaņas centrs”), demonstratīvi atstāju domes sēdes zāli. Es vēlos paskaidrot Liepājas iedzīvotājiem, kas bija par pamatu tādai rīcībai.

Starp 48 domes sēdes jautājumiem tika izskatīts jautājums par atteikumu privatizēt zemes gabalu Dzintaru ielā 88a. Uz minēta zemes gabala atrodas mazs pārtikas veikaliņš, kurš ir diezgan populārs starp Dienvidrietumu rajona iedzīvotājiem. Protams, ka jebkurš uzņēmums vēlās attīstīties, un SIA ”Saime I”, kura veic savu uzņēmējdarbību veikalā, kas atrodās uz minētā zemes gabala, nav šajā ziņā izņēmums. Tāpēc, lai būtu iespējams paplašināt savu veikalu, SIA ”Saime I” griezās Liepājas pilsētas domē ar pieteikumu atļaut apbūvētā zemes gabala privatizāciju, kā to nosaka ”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas” likums.

Liepājas pilsētas domes darbinieki sagatavoja lēmuma projektu, saskaņā ar kuru SIA ”Saime I” ierosinājums tika noraidīts un uzdots sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Komunālā pārvalde” pēc nomas līguma darbībās termiņa beigām (t.i. 31.08.2010) labiekārtot laukumu Dzintaru ielā 88a automašīnu novietošanai. Tas nozīmē, ka SIA ”Saime I” piederošo veikala ēku ir paredzēts nojaukt, lai turpmāk novietotu autotransportu. Lēmums tika pieņemts 11 deputātiem balsojot ”par”, 1 ”pret” un 2 ”atturējās”.

Tāds domes deputātu lēmums man neliktos dīvains, ja nebūtu cita lēmuma, kuru deputāti pieņēma 2006.gada 21.decembra Liepājas pilsētas domes sēdē. Saskaņā ar lēmumu Nr.675 tika nodots privatizācijai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošais neapbūvētais zemesgabals Kuršu ielā 14a, Liepājā, kura platība ir 825 kv.m. Privatizācijas pieteikumu iesniedza SIA ”Māja investīciju grupa”, kuras valdes priekšsēdētājs ir Liepājas pilsētas domes deputāts Aigars Kesenfelds. Debatēs par šo jautājumu es ierosināju lēmumu “Par neapbūvēta zemesgabala Kuršu ielā 14a nodošanu privatizācijai” noraidīt, sakarā ar to, ka Liepājas pilsētas centrā ir maz brīvu neapbūvētu zemesgabalu. Būtu nepieciešams domāt par Liepājas 10. un 12. vidusskolas sporta zāles būvniecību un es uzskatu, ka nav lietderīgi privatizēt minēto zemesgabalu. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš pateica, ka zemes gabals sporta zāles būvniecībai būs par mazu. Tad es ierosināju minēto zemesgabalu atstāt pašvaldības īpašumā un turpmāk izmantot to bezmaksas autostāvvietai, jo pašlaik Pētertirgus apmeklētājiem sarežģīti novietot savus autotransportus pat maksas autostāvvietās – nav brīvu vietu. Liepājas pilsētas domes priekšsdētājs U.Sesks pateica: ”Lai lemtu par apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai ir jāizvērtē, vai attiecīgais zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu” un ierosināja balsošanu. 9 deputāti nobalsoja ”par” privatizāciju,  2 ”atturējās”, es nobalsoju ”pret”. 

Uzskatu, ka tādi diametrāli pretēji, pretrunīgi domes lēmumi liecina par to, ka pieņemot lēmumus deputāti piemēro dubulta standartus. Mazie uzņēmumi tiek iznīcināti, bet ”savējiem” deputātiem mēs dodam visu, ko viņi vēlās! Īpašu sašutumu man radīja domes priekšsēdētāja izteiciens par paredzēto veikala nojaukšanu ”Apkārtējie iedzīvotāji nevēlās, lai tur tiktu būvēts kaut kas liels, jo apkārt ir lieli veikali”.

Pats par sevi saprotams, pēc tādās argumentācijas un ņemot vērā paredzamo veikala ēkas nojaukšanu es balsoju ”pret” sagatavoto lēmumu un saskaņā ar likuma “Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 5.pantu, ka arī saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības nolikuma 93.punktu, uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas es lūdzu sēdes priekšsēdētāju fiksēt manu atšķirīgo viedokli domes sēdes protokolā. Tas ir saistīts ar to, ka ”Nolikuma” 93.punkts nosaka, ka personas, kuras ir reģistrējušas pretēju viedokli, nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

 Sēdes priekšsēdētājs U.Sesks nedeva man iespēju fiksēt atšķirīgo viedokli domes sēdes protokolā, uzreiz pasludinot, ka tiek izskatīts nākošais domes sēdes kārtības jautājums. Uz manu piezīmi, ka tādā veidā viņš pārkāpa manas deputāta tiesības paust savu viedokli, viņš pateica: ”Reģistrēsiet to vēlāk, pie sekretāres!”. Savā atšķirīgajā viedoklī es vēlējos izteikt, ka pieņemtais domes lēmums atrodas pretrunā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībās autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Par kādu  saimnieciskās darbībās sekmēšanu var runāt, ja tiek plānots nojaukt darbojošos tirdzniecības objektu, kura darbinieki paliks bez darba!

Domes sēde turpinājās un deputāti nonāca līdz jautājumam Nr.37, par atbalstu Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības ”Liepājas osta LM” iesniegtajai būvniecības iecerei cementa pārkraušanas terminālam Zemgales ielā 4, Liepājā.

Šeit ir nepieciešama neliela atkāpe, lai atgādinātu, ka 2006.gada novembrī Liepājas pilsētas domes deputāti ar 12 balsīm ”par” un 3 balsīm ”pret” nobalsoja par lēmumu apstiprināt detālplānojuma projekta pirmo redakciju Zemgales ielā 8/12, Liepājā. Tas nozīmē, ka šajā adresē tiks būvēts naftas produktu pārkraušanas termināls. Tas, ka pret tādu būvniecību iebilst Karostas iedzīvotāji, kuri bija savākuši vairāk kā 1300 parakstu,  un tas, ka 400 metru attālumā no termināla atrodas Liepājas 3.pamatskola, domes deputātus neietekmēja. Liepājnieku sūdzības par to, ka jau darbojošais termināls piesārņo gaisu tā, ka nav ar ko elpot, arī palika bez deputātu ievērības. Bez tam, iedzīvotāji  izteica man sūdzības, ka dzelzceļa kustība rada troksni un vibrāciju, un pats pa sevi saprotāms, ka pēc naftas termināla būvniecības stāvoklis kļūs vēl sliktāks. Viss minētais domes deputātus nepārliecināja. Naftas termināla būvniecība tika akceptēta. 

Līdz ar to, pie ”spožās” perspektīvas dzīvot blakus naftas terminālām, ar plānoto pārkraušanas apjomu ap 35000 tonnas mēnesī, tiek pievienota jauna perspektīva – dzīvot blakus cementa pārkraušanas terminālam ar plānoto pārkraušanas apjomu līdz 65000 tonnām cementa mēnesī, t.i. līdz 33 vagoniem cementa diennaktī.

Šeit ir nepieciešams atzīmēt, ka speciālistu atzinumā par naftas terminālu ir norādīts, ka maksimāli pieļaujamais gaisa piesārņojums ar merkaptānu un sērūdeņradi blakus dzīvojamās mājas pārsniegts netiks. Vienkārši runājot, viss būs normas robežās, bet  kādu gaisu ieelpos Karostas iedzīvotāji – jautājums paliek bez atbildes. Savukārt, atzinumā, kurš tika pievienots domes lēmuma projektam tika norādīts konkrētāk, un proti ”ir iespējama cementa putekļu emisija gaisā”. Protams, ka viss šīs ”gaisa kokteilis” Karostas iedzīvotāju veselību diez vai stiprinās, bet kādas galvassāpes par to var būt domes deputātiem, viņi taču tur nedzīvo!

Visus augstāk minētos argumentus par šo jautājumu es izklāstīju debatēs. Vēlos atzīmēt, ka neviens no citiem deputātiem debatēs nav pateicis nevienu vārdu pret cementa termināla būvniecību. Es lūdzu deputātus, pieņemot lēmumu, apsvērt, kāda būs šī termināla darbības ietekme uz bērnu veselību (blakus atrodas 3.pamatskola!), kā arī uz blakus esoša dzīvojamā rajona iedzīvotāju veselības stāvokli. Domes sēdes priekšsēdētājs steidzīgi aicināja deputātus balsot, un balsošana arī notika – ar 11 balsīm ”par” un 3 balsīm ”pret” lēmums tika pieņemts.

Pēc lēmuma pieņemšanas es atkal lūdzu sēdes priekšsēdētāju dot man iespēju fiksēt atšķirīgo viedokli domes sēdes protokolā. Saņemu ļoti interesantu atteikumu: ”Jūs atkal traucējiet man vadīt domēs sēdi, es Jūs izraidīšu no sēdes zāles!”. Argumentēju, ka man ir tiesības izteikt savu viedokli un šīs tiesības man piešķir likums, bet nekāda reakcija nesekoja un priekšsēdētājs aicināja deputātus izskatīt nākošo domes sēdes jautājumu.    

Uzskatu, ka ar savu rīcību Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks skaidri deva man saprast, ka Jūsu, deputātes kundze, viedoklis, ka arī jūsu vēlētāju viedoklis nevienam šeit nav interesants. Tas fakts, ka atteikums pašvaldības deputātam paust savu viedokli ir atklāts Latvijas Republikas likumu pārkāpums, domes priekšsēdētājam ir absolūti vienaldzīgs.

Ņemot vērā radušos situāciju, t.i. pašvaldības deputāta viedokļa demonstratīvo ignorēšanu, vienas domes sēdes laikā no domes priekšsēdētāja U.Seska puses tika atkārtoti pārkāpts likuma “Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 5.panta 8 punkts, kurš nosaka, ka deputātam ir tiesības pēc balsošanas izteikties par balsošanas motīviem, neuzskatīju par pieņemamu tālāko piedalīšanos sēdē, kur tik atklāti tiek pārkāpti likumi un netiek ievērotas pašvaldības deputāta tiesības. Bez tam, domes sēdes laikā priekšsēdētājs U.Sesks atļāvās izteikt draudus, ka izraidīšot mani no sēdes zāles, tāpēc pieņēmu lēmumu atstāt sēdes zāli.

Es kā juriste regulāri piedalos tiesas sēdēs un esmu pieradusi argumentēt savu viedokli. Man rodas pārliecība, ka Liepājas domes priekšsēdētājam, vienlaikus valsts ministru prezidenta padomniekam U.Seskam nepastāv noteiktās uzvedības un lietišķās ētikas normas.

Nav saprotams, par kādu demokrātijas principu ievērošanu mūsu valstī var runāt, ja deputātam liedz iespēju paust viedokli. Pēc Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja U.Seska uzskatiem deputāta galvenais uzdevums ir savlaicīgi uzspiest datorā balsošanas podziņu ”PAR”.

Var ilgi diskutēt par to, ka Latvijas Republika ir demokrātiskā valsts, kurā valda princips, ka visi cilvēki  ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, ka pie mums tiek ievērotas cilvēktiesības un tā tālāk un tā joprojām. Bet diemžēl prakse pierāda tieši pretējo – opozīcijas deputāta viedoklis Liepājas pilsētas domes valdošo koalīciju partiju pārstāvjiem ir vienaldzīgs. Kad trūkst argumentu, opozīcijas deputāts ir izraidāms no zāles…    

Elita Kosaka,
Liepājas domes deputāte

Šobrīd aktuāli

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz