Pirmdiena, 17. maijs Umberts, Herberts, Dailis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Uzticamas un aktuālas ziņas šajā laikā ir ļoti svarīgas!

Piesakies paziņojumiem un esi informēts par būtiskākajiem notikumiem Liepājā!

Pieteikties

Slēgs līgumus un dos atlaides prāmjiem

Slēgs līgumus un dos atlaides prāmjiem
Foto: Egons Zīverts
17.11.2015 14:43

liepajniekiem.lv

Atslēgvārdi

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 16.novembra valdes
sēdes darba kārtībā bija 24 jautājumi, tostarp jautājums par speciālo ostas
maksas atlaidi prāmjiem, portālam pastāstīja Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Lai atbalstītu prāmju satiksmi uz un no Liepājas ostas un
mazinātu ģeopolitiskās situācijas un sēra direktīvas ietekmi uz prāmju
pārvadājumiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt
speciālo ostas maksas atlaidi prāmjiem, nosakot pastāvīgu maksu (kas ietver
kanāla, loču, pasažieru, piestātnes, tonnāžas un sanitāro maksu) 200 eiro par
vienu Liepājas ostas apmeklējumu.  Lēmums
stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.

Speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma RO – RO kuģiem, kas
nav iesaistīti regulārā līnijas kuģu satiksmē, piešķirt speciālo ostas maksas
atlaidi – 85 %. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz
2016.gada 31.decembrim.

Valde nolēma periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada
31.decembrim piešķirt Liepājas SEZ ”TERRABALT” SIA atlaidi 80% apmērā no maksas
par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbības
saistītās infrastruktūras izmantošanu, ja 
kravas tiek nosūtītas vai saņemtas ar kravas – pasažieru prāmjiem,
veicot kravas operācijas Brīvostas ielā 14, Liepājā.

Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”Ekers
Stividors LP”   vēstuli   ”Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām
un nekustamā īpašuma pirkuma iesniegšanu”, 2015.gada 28.oktobrī noslēgto
pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma(noliktava) Brīvostas iela 20, Liepājā
atsavināšanu un saskaņā ar Likuma par ostām 19.panta ceturto daļu, Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības.

Izskatot Liepājas pilsētas domes   vēstuli  
”Par pirmpirkuma tiesībām Liepājā, Vecajā Ostmalā 22”, 2015.gada
22.oktobrī noslēgto pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Vecā Ostmala 22,
Liepājā, kas sastāv no zemesgabala 1418 m2 platībā un vienstāva mūra
noliktavas, atsavināšanu un saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
likuma 48.pantu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot
pirmpirkuma tiesības.

Pamatojoties uz to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”50.piestātne” nepilda nomas līguma nosacījumus, Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes
izpildaparātam nosūtīt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”50.piestātne”
brīdinājumu par nokavēto maksājumu saistību izpildi, nosakot termiņu
labprātīgai saistību izpildei 60 kalendārās dienas no brīdinājuma paziņošanas
dienas. Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma lauzt ar
2016.gada 31.janvāri starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi
un  Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
”50.piestātne” 2014.gada 17.aprīlī noslēgto līgumu par zemesgabala Brīvostas
iela 12, Liepājā nomu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma rezervēt
nekustamā īpašuma Dūņu iela 5, Liepājā daļu 
~ 5000 m2  platībā nomas tiesības
Akciju sabiedrībai ”UPB” uz vienu gadu 
zemes ierīcības projekta un loģistikas kompleksa būvniecības būvprojekta
minimālā sastāvā izstrādei.

Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta trešās daļas
7.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izdarīt grozījumus
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2015.gada 7.janvāra lēmumā   ”Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldei iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprināšanu”  un apstiprināt dokumentu, kas iesniedzami
kuģu aģentēšanas līguma slēgšanai, sarakstu jaunā redakcijā  un kuģu aģentēšanas līguma projekta
redakciju.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”Ekers Stividors LP” līgumu par
atļauju komersantam veikt Liepājas ostā ienākošo kuģu aģentēšanu un LR normatīvajos
aktos paredzēto ostas maksu un pakalpojumu maksu iekasēšanu no kuģiem
atbilstoši spēkā esošiem tarifiem un krasta aprūpes rēķina izsniegšanu. 

Pamatojoties uz izsoles ”Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldes nekustamā īpašuma Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.64 daļas 175 m
garumā un Dzelzceļa sliežu ceļa Nr.65 daļas 192,5 m garumā pārdošanu” rezultātiem,
2015.gada 8.oktobrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”GI Termināls”   tika noslēgts pirkuma līgums, ar kuru
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”GI Termināls”  pārdeva dzelzceļa sliežu ceļu posmus ar
kopējo garumu 367,5 m. Minētās dzelzceļa daļas atrodas uz zemesgabala Ventspils
iela 59, Liepājā.

Speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas SIA ”GI Termināls” zemesgabala Ventspils iela 59
ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2045.gada 16.novembrim kapitālsabiedrībai
piederošā dzelzceļa apsaimniekošanai, saimnieciskās darbības nodrošināšanai un
komercdarbības veikšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā.

2010.gada 3.decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”GI Termināls tika
noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā. 2015.gada 15.oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”GI
Termināls”  vēstule ”Līgums par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā no
03.12.2010.”, kurā lūdza papildus jau līgumā esošajām komercdarbības veikšanas  teritorijām iekļaut arī papildus teritoriju –
Ventspils iela 59, Liepājā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pieņēma zināšanai
izdarītos grozījumus  līgumā par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Pamatojoties uz 2015.gada 30.oktobrī Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA ”GI
Termināls”   vēstuli, kurā lūdz daļu no
2014.gadā plānotajiem, bet nerealizētajiem ieguldījumiem, pārcelt uz 2015.gadu
un daļu no 2016.gadā plānotajiem ieguldījumiem pārcelt uz 2015.gadu un Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas SIA ”GI Termināls” vienošanos par grozījumu izdarīšanu
2010.gada 3.decembrī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

1998.gada 30.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi un SIA LSEZ
”DUNA”   tika noslēgts līgums par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
2015.gada 29.oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta
SIA LSEZ ”DUNA” vēstule, kurā lūdz daļu no 2014.gadā plānotajiem, bet
nerealizētajiem ieguldījumiem, pārcelt uz 2015.gadu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma     10.panta
pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt
ar SIA LSEZ ”DUNA” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1998.gada 30.janvārī
noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā.

2003.gada 4.septembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi un LSEZ SIA ”Lesjofors Springs LV” tika noslēgts līgums par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
2015.gada 10.novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika
saņemta LSEZ SIA ”Lesjofors Springs LV”  
vēstule   ”Par ieguldījumu
veikšanas datumu maiņu”, kurā lūdz daļu no 2015.gadā plānotajiem, bet
nerealizētiem ieguldījumiem, pārcelt uz 2016.gadu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA ”Lesjofors Springs LV”
vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2003.gada 4.septembrī noslēgtajā līgumā par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

LR likuma ”Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās”  5.1 panta ceturtā
daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par
ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība
ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu
veikšanu.

2003.gada 7.augustā starp Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību
sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”KOLUMBIJA LTD”  tika noslēgts līgums par komercdarbības
veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Saskaņā ar līguma
5.2.8.punkta nosacījumiem 2015.gada 27.oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvalde saņēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”KOLUMBIJA LTD” vēstuli, kurā lūdza noslēgt
vienošanos par plānotajiem ieguldījumiem, neto apgrozījumu, darba vietu skaitu un
vidējo darba algu kapitālsabiedrībā 2015. un 2016.gadā.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma  10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību
sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”KOLUMBIJA LTD” vienošanos par grozījumu
izdarīšanu 2003.gada 7.augustā noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

LR likuma ”Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās”  5.1 panta
ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā
par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja
kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums
par ieguldījumu veikšanu.

2003.gada 18.jūnijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību
sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”PK INVEST” 
 tika noslēgts līgums par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Saskaņā ar līguma 5.2.8.punkta nosacījumiem 2015.gada
11.novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību ”PK INVEST” iesniegtos dokumentus, lai noslēgtu vienošanos par
plānotajiem ieguldījumiem, neto apgrozījumu, darba vietu skaitu un vidējo darba
algu kapitālsabiedrībā 2015. un 2016.gadā.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma  10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību
sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”PK INVEST” vienošanos par grozījumu
izdarīšanu 2003.gada 18.jūnijā noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

1998.gada 4.martā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldi un LSEZ ”TRANSWIDE SERVICES” SIA tika noslēgts līgums par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta LSEZ ”TRANSWIDE
SERVICES” SIA   vēstule  , kurā lūdz 2015.gadā plānotos, bet
nerealizētos ieguldījumus, pārcelt uz 2016.gadu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma     10.panta
pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt
ar LSEZ ”TRANSWIDE SERVICES” SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1998.gada
4.martā noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas teritorijā.

2006.gada 3.martā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldi un LSEZ ”Transit Service”  tika
noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta
LSEZ ”Transit Service” SIA    , kurā lūdz
2014. un 2015.gadā plānotos, bet nerealizētos ieguldījumus, pārcelt uz 2016.gadu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma     10.panta
pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt
ar LSEZ ”Transit Service” SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2006.gada 3.martā
noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā.

1998.gada 14.septembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi un SIA LSEZ ”LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” tika noslēgts līgums par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
2015.gada 11.novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika
saņemta SIA LSEZ ”LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”  
vēstule, kurā lūdz daļu no 2015.gada plānotajiem, bet nerealizētajiem
ieguldījumiem, pārcelt uz 2016.gadu un daļu no 2016.gadā plānotajiem
ieguldījumiem pārcelt uz 2015.gadu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas likuma     10.panta pirmās daļas
2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ
”LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1998.gada
14.septembrī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas teritorijā.

1998.gada 30.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldi un SIA LSEZ ”LASKANA”  tika noslēgts līgums par komercdarbības
veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA LSEZ ”LASKANA”  vēstule, kurā lūdz izdarīt grozījumus līgumā,
precizējot ieguldījumu veikšanas teritoriju – Brīvostas iela 38, Brīvostas iela
40 un Ādu iela 27, Liepājā. Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas likuma   
10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ ”LASKANA” vienošanos par grozījumu izdarīšanu
noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā.

LR likuma ”Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās”     5.1 panta
ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā
par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja
kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums
par ieguldījumu veikšanu. 1998.gada 30.janvārī starp Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA LSEZ ”LASKANA”  tika noslēgts līgums par komercdarbības
veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2015.gada 30.oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldē tika saņemts SIA LSEZ ”LASKANA”  
iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no  2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada
31.decembrim SIA LSEZ ”LASKANA” plāno realizēt projektu  un iegādāties frontālo iekrāvēju VOLVO L12H
par kopējo summu EUR 200 000,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ ”LASKANA” līgumu par
ieguldījumu veikšanu.

2015.gada 10.novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldē tika saņemta LSEZ SIA ”Lesjofors Springs LV”  vēstule ”Par papildus vienošanos investīcijām
modernajās tehnoloģijās”, kurā informē, ka laika posmā no  2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada
31.decembrim LSEZ SIA ”Lesjofors Springs LV” plāno realizēt projektu
”Energoefektivitātes paaugstināšana un karsēšanas modernizēšana, investējot
elektrokrāsnī” par kopējo summu 50 000,00 eiro.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA ”Lesjofors Springs LV” līgumu
par ieguldījuma projekta īstenošanu.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz