Sestdiena, 30. septembris Menarda, Elma, Elna
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Valsts kontrole: NBS pārtikas iepirkuma organizēšanā pārkāpta noteiktā kārtība

Aizsardzības ministrijas (AM) iepirkums par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām ir organizēts, pārkāpjot aizsardzības resorā noteikto kārtību iepirkumu plānošanai un organizēšanai, secināts Valsts kontroles (VK) veiktajā finanšu revīzijā par AM 2023. gada pārskatu.

Valsts kontrole: NBS pārtikas iepirkuma organizēšanā pārkāpta noteiktā kārtība
Foto: Normunds Mežiņš/Aizsardzības ministrija
07.06.2023 10:15

LETA

Pārskatā VK vērtēja, vai jaunā pārtikas iegādes modeļa plānošana, iepirkuma īstenošana un noslēgtais līgums atbilst normatīvo aktu prasībām.

VK padomes locekle Kristīne Jaunzeme norāda, ka iepirkuma rezultātā iegādātais pakalpojums nebalstās NBS vajadzībās un neatbilst aizsardzības resora un nacionālās drošības interesēm.

Lai arī iepirkums veikts un līgums slēgts par loģistikas pakalpojumu visaptverošai pārtikas piegādei NBS vajadzībām miera un krīzes laikā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju uzglabāšanu,

iepirkumā un līgumā nav noteiktas prasības par pārtikas piegādi un rezervju glabāšanu krīzes laikā.

VK min, ka plānotā līguma summa līdz 220 miljoniem eiro ar tiesībām to palielināt par 50% līdz 110 miljoniem eiro, kopējo maksimālo līguma summu paredzot līdz 330 miljoniem eiro piecos līguma darbības gados, pirmo reizi norādīta, iepirkuma komisijai lemjot par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA “Zītari LZ”.

Līguma summa noteikta, balstoties iepirkuma komisijas amatpersonas pieņēmumos un nerēķinoties ar centralizētajā iepirkumu plānā paredzēto finansējumu pārtikas iegādēm 8,02 miljonu eiro apmērā.

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem no šā gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim NBS no “Zītari LZ” ir saņēmuši pārtikas preces par 992 000 eiro. Par norādīto laika posmu NBS ir saņēmuši “Zītari LZ” rēķinu par sniegtā pakalpojuma administrēšanu 30 000 eiro apmērā.

Revidenti norāda, ka pretendentiem izvirzītās minimālās prasības nesniedz pārliecību par līguma izpildes iespējām atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.

Iepirkuma komisija nebija paredzējusi prasības pretendentiem attiecībā uz industriālo kapacitāti pārtikas piegādes realizēšanai, kas demonstrētu spēju nodrošināt iepirkumā paredzēto apjomīgo loģistikas pakalpojumu.

Kā norāda revidenti, pamatojoties uz noslēgto līgumu, patlaban pārtikas preces NBS tiek piegādātas, pārkāpjot Publisko iepirkumu likumu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

Tā kā uz loģistikas pakalpojumu attiecināmās iepirkuma priekšmeta izmaksas neveido finansiāli lielāko līguma daļu un ir ievērojami mazākas nekā līgumā paredzētās pārtikas piegādes izmaksas, iepirkuma līguma galvenais priekšmets ir pārtikas preču piegāde, nevis loģistikas pakalpojums. Taču pārtikas saimnieciskais izdevīgums konkrētajā iepirkumā neesot vērtēts.

Iepirkuma komisija kā daļu no loģistikas pakalpojuma par pārtikas iegādi NBS vajadzībām iepirkuma paredzēja e-platformas izstrādi.

Šāda digitāla rīka izstrāde pārtikas iegādei NBS vajadzībām nav bijusi paredzēta nevienā aizsardzības resora un NBS attīstības plānošanas dokumentā un nav vērtēta arī NBS nodrošinājuma un apgādes sistēmas kontekstā, konstatējusi VK.

Neesot arī vērtētas alternatīvas šādu digitālu rīku veidot un uzturēt aizsardzības resora ietvaros, kā arī nav vērtēti riski un ieguvumi saistībā ar šāda digitāla rīka izveidi un uzturēšanu komersanta pārziņā.

Lai arī iepirkuma un līguma izpratnē sekmīga e-platformas darbība ir būtisks priekšnoteikums loģistikas pakalpojuma par pārtikas piegādi sniegšanai, “Zītari LZ” piesaistītais komersants e-platformas izstrādei iepirkumā nav vērtēts kā apakšuzņēmējs un nav izmantotas publisko iepirkumu likumā paredzētās tiesības iepirkuma līgumā noteikt tiesiskās attiecības ar e-platformas izstrādātāju, tā nodrošinoties, ka bez NBS saskaņojuma nav iespējama apakšuzņēmēja nomaiņa.

Uzvarējušajam pakalpojuma sniedzējam ar līgumu pēc būtības deleģēti valsts amatpersonām raksturīgi uzdevumi. Proti,

pārtikas piegādes loģistikas pakalpojuma sniedzējam piešķirtas tiesības veikt cenu aptaujas, lai noteiktu tos pārtikas ražotājus un piegādātājus, kas nodrošina NBS pārtikas vajadzības.

Tādējādi pakalpojuma sniedzējam ar līgumu pēc būtības deleģēti valsts amatpersonām raksturīgi un ar iepirkumu veikšanu saistīti valsts pārvaldes uzdevumi, pārkāpjot likumā noteikto, ka privātpersonai administratīvo aktu izdošanu var deleģēt tikai tad, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, un neņemot vērā, ka komersants neatbilst pasūtītāja definīcijai publisko iepirkumu likuma izpratnē.

Lai arī līgumā paredzēts, ka pakalpojuma sniedzējs meklē pēc iespējas vairāk piegādātāju, nodrošinot pēc iespējas lielāku konkurenci zemākās cenas iegūšanai, tomēr atlīdzība par loģistikas pakalpojuma sniegšanu ir tieši atkarīga no piegādātās pārtikas produktu vērtības.

Revidenti arī secinājuši, ka “Zītari LZ” bija izslēdzama no turpmākas dalības iepirkumā jau konkursa dialoga pirmajā kārtā, jo tā neatbilda konkursa nolikumā noteiktajām prasībām par pieredzi loģistikas pakalpojumu sniegšanā.

Konkursa dialoga noslēdzošajā kārtā iepirkuma komisija nav arī vērtējusi, vai “Zītari LZ” iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts un līdz ar to noraidāms,

jo “Zītari LZ” piedāvātās administrēšanas un rezervju uzglabāšanas maksas bija aptuveni 40 reizes zemākas nekā otra pretendenta piedāvātās.

Neskatoties uz minēto, iepirkuma komisija komersantu atzina par konkursa uzvarētāju un tam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

VK norāda, ka iepirkuma gaitā nebija nodefinētas prasības pārtikas apgādei krīzes laikā un pārtikas rezervju veidošanai – šādus risinājumus paredzēts meklēt sadarbībā ar komersantu līguma izpildes gaitā, slēdzot papildu vienošanos.

Ņemot vērā to, ka pārtikas piegādes drošības prasības ir tieši saistītas ar nacionālās drošības interesēm, šādu iepirkumu un līgumu slēgšanai bija jānosaka īpaši nosacījumi, taču pretendentu atbilstība nacionālās drošības interesēm netika izvērtēta.

Revīzijā nav rasts pamatojums, kāpēc loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām tika iepirkts, piemērojot konkursa dialoga procedūru.

Konkursa dialoga ietvaros netika iegūti inovatīvi risinājumi un specifiskas konkursa dialoga dalībnieku zināšanas, kas palīdzētu izstrādāt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu risinājumu.

Netika arī risināti sarežģīti, ar iepirkuma juridisko vai finansiālo struktūru saistīti jautājumi, kas ir priekšnoteikums konkursa dialoga procedūras piemērošanai.

“Iepirkuma dokumentācija liecina, ka iepirkuma prasības bija nodefinētas pirms konkursa dialoga un konkursa dialogs galvenokārt nozīmēja iepirkuma prasību skaidrošanu tā dalībniekiem, kā arī atteikšanos no prasībām, kas demonstrētu pretendentu spēju nodrošināt iepirkumā paredzēto apjomīgo loģistikas pakalpojumu,” skaidro Jaunzeme.

Lai gan iepirkums bija stratēģiski nozīmīgs un AM iniciēts, revīzijā nav gūti pierādījumi, ka AM atbildīgās amatpersonas būtu sekojušas līdzi iepirkuma īstenošanas gaitai un savlaicīgi veikušas koriģējošas darbības, lai nepieļautu likumam un nacionālās drošības interesēm neatbilstoša līguma noslēgšanu.

NBS Apvienotajam štābam kā NBS komandiera izpildinstitūcijai arī nebija šķēršļu, lai iepirkuma gaitā un līdz līguma noslēgšanai gādātu par normatīvajiem aktiem atbilstošu NBS pārtikas vajadzību nodrošināšanu, taču tas netika darīts.

VK vērtējumā, ir maza varbūtība, ka AM un NBS vadošām amatpersonām nebija informācijas par iepirkumā un līgumā paredzēto loģistikas risinājumu pārtikas piegādei NBS vajadzībām.

Vienlaikus VK atgādina, ka jaunā pārtikas iepirkuma modeļa plānošana norisinājās ar aizsardzības ministra pavēlēm izveidotās aizsardzības resora darba grupās, kuru uzdevums bija arī sagatavot detalizētas jaunā pārtikas iepirkuma modeļa gala prasības un iesniegt tās Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centram iepirkuma procedūras sākšanai.

Lai arī tobrīd aizsardzības resorā spēkā esošais regulējums paredzēja aizsardzības ministram tiesības noteikt citu materiāltehnisko līdzekļu vai pakalpojumu iepirkumu organizēšanas kārtību, tomēr, izceļot iepirkumu no vispārējā aizsardzības resorā noteiktā regulējuma iepirkumu plānošanai un organizēšanai, netika noteiktas prasības konkrētā iepirkuma īstenošanai.

Iepirkums veikts no 2021. gada 18. oktobra līdz 2022. gada 22. novembrim, līgumu NBS nodrošinājuma pavēlniecība kā pasūtītājs parakstījusi pagājušā gada 20. decembrī.

Saskaņā ar AM publiski sniegto informāciju ar iepirkumu un noslēgto līgumu saistītie dokumenti ir iesniegti tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēšanai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir uzsācis kriminālprocesu.

Saistībā ar NBS pārtikas iepirkumu AM veiktas dienesta pārbaudes, kurās sagatavoti vairāki ziņojumi un turpinās amatpersonu atbildības izvērtēšana.

Revidenti norāda – aizsardzības resorā iepirkumu plānošana ar aizsardzības ministra pavēlēm veidotās darba grupās nav ierasta prakse.

Jaunzeme norāda, ka iepirkuma rezultāts ir likumsakarīgs iznākums tam, ka nav ievērots aizsardzības resorā noteiktās daudzpakāpju iepirkuma plānošanas un īstenošanas regulējums.

Svarīgi ir nepieļaut līdzīgu gadījumu atkārtošanos, tādēļ ir jāizvērtē iepirkuma plānošanā, īstenošanā un līguma slēgšanā iesaistīto amatpersonu atbildība, kā arī ir jāpilnveido AM iekšējās kontroles vide, lai savlaicīgi veiktu koriģējošas darbības un nepieļautu tādu iepirkumu norisi un turpināšanu, kuri neatbilst pasūtītāja vajadzībām, kā arī lai pirms līguma slēgšanas pārliecinātos, ka veiktais iepirkums pēc būtības atbilst pasūtītāja definētajai vajadzībai un centralizētajā iepirkuma plānā paredzētajam.

VK revīzijā sniegusi četrus ieteikumus, kas vērsti uz iekšējās kontroles vides uzlabošanu, plānojot un īstenojot iepirkumus, kā arī iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, piegādājot pārtiku NBS vajadzībām.

AM panākusi vienošanos ar uzņēmumu “Zītari LZ” par armijas pārtikas apgādes līguma pirmstermiņa izbeigšanu,

trešdien žurnālistus informēja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons papildināja, ka līgums tiks izbeigts ar šī gada 31.decembri, tostarp panākta vienošanās, ka komersants neizvirzīs nekādas pretenzijas AM un valstij attiecīgi neradīsies zaudējumi.

Arī ministre izcēla, ka līguma darbības laikā finansiāli zaudējumi nav radušies.

Vienlaikus notiek darbs pie jauna iepirkuma organizēšanas. Minētais datums par līguma laušanas brīdi izvēlēts, jo patlaban notiek darbs pie jauna iepirkuma organizēšanas un iepirkumu norisei vajadzīgi vismaz seši mēneši.

NBS līdz šim uzņēmumam samaksājuši aptuveni 30 000 eiro un līdz šim piegādāta pārtika 1,5 miljonu eiro vērtībā.

Mēnesī NBS uzņēmumam maksājot aptuveni 12 000 līdz 14 000 eiro, norādīja aizsardzības resora vadība.

Aizsardzības resora vadība informēja, ka AM iekšienē veikto pārbaužu secinājumi par minēto iepirkumu “lielā mērā sasaucas” ar VK revīzijas secinājumiem. Liela daļa VK ieteikumu jau ir ieviesti, lai iepirkumu sistēmu padarītu caurskatāmāku.

Pilnveidojot iepirkumu uzraudzības sistēmu un maksimāli samazinot riskus, lai šādi pārkāpumi neatkārtotos ir izveidots jauns kontroles mehānisms. Piemēram, ministrija veiks iepirkumu dokumentācijas sākotnējo pārbaudi. Tāpat ir aktualizēta un pilnveidota ministrijas iepirkumu plānošanas un organizēšana kārtība.

Militārās izlūkošanas un drošības dienests atbilstoši savai kompetencei veiks iepirkuma procedūrā iesaistīto amatpersonu uzraudzību un veiks visu iepirkuma pretendentu pārbaudes, žurnālistiem norādīja ministre.

Tāpat plānots, ka Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) turpmāk veiks materiāltehnisko līdzekļu izsniegšanu bruņotajiem spēkiem un organizēs rezervju uzglabāšanu. Tāpat tiek strādāts, lai samazinātu iepirkumu skaitu, efektivizējot sistēmu kopumā.

Turpmāk tiks veikts tehniskās specifikācijas un tirgus izpētes kopsavilkuma izvērtējums iepirkumos, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz trīs miljoni eiro, un šobrīd jau notiek dokumentācijas izvērtēšana pirmajam šādam iepirkumam, norādīja ministre.

NBS Apvienotā štāba priekšnieks Imants Ziediņš preses konferencē informēja, ka Nacionālie bruņotie spēki kopā ar Aizsardzības ministriju pašlaik strādā pie plāna, lai novērstu riskus, kas saistīti ar pārtikas piegādes nepārtrauktības nodrošināšanu Latvijas un sabiedroto valstu karavīriem.

Tāpat patlaban jau ir pārslēgtas vispārīgās vienošanās par vairāku pārtikas preču grupu piegādi ar iepriekšējiem piegādātajiem.

VK veiktajā finanšu revīzijā tika secināts, ka iepirkums par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām ir organizēts, pārkāpjot aizsardzības resorā noteikto kārtību iepirkumu plānošanai un organizēšanai.

Saistībā ar iepirkumu par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām no amata atbrīvotas divas VALIC un NBS amatpersonas, bet divām amatpersonām ir izteikts rājiens.

Abas atbrīvotās amatpersonas iepriekš bija atstādinātas no dienesta pienākumu pildīšanas.

Aizsardzības resorā bija atstādināts iepirkuma komisijas vadītājs, nu jau bijušais Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš un saskaņā ar TV3 raidījums “Nekā personīga” ziņoto arī NBS Nodrošinājuma pavēlniecības štāba Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas priekšnieks Imants Freibergs.

Patlaban vēl sešas disciplinārlietas ir procesā.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz