Trešdiena, 4. augusts Romāns, Romualds, Romualda
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Uzticamas un aktuālas ziņas šajā laikā ir ļoti svarīgas!

Piesakies paziņojumiem un esi informēts par būtiskākajiem notikumiem Liepājā!

Pieteikties

Liepājas pašvaldībai aizliedz slēgt līgumu par skulptūru grupas “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” izveidi

Liepājas pašvaldībai aizliedz slēgt līgumu par skulptūru grupas “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” izveidi
21.09.2009 11:31

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis Liepājas pilsētas domei slēgt līgumu konkursā par piecu skulptūru grupu “Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, liecina IUB publicētais lēmums.

Sūdzību par Liepājas pilsētas pašvaldības rīkoto metu konkursu piecu skulptūru grupai “Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, kurā par labāko tika atzīts Ģirta un Gata Burvju, kā arī Kārļa Īles veidotās autoru grupas piedāvājums, IUB augustā iesniedza tēlnieks Uldis Freibergs.

Freibergs sūdzībā norādīja, ka konkursa nolikumā bijis noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir skulptūru grupa un tās atrašanās vieta – Liepāja, Kūrmājas prospekts. Nolikumā precizēta katras no piecām skulptūrām atrašanās vieta, kā arī noteikts, ka, iesniedzot metu, mākslinieks var iesniegt priekšlikumus atšķirīgam skulptūru novietojumam Kūrmājas prospekta robežās.

Tēlnieks atzīmēja, ka Liepājas pašvaldība rīkojusi ieinteresēto personu sanāksmi, kurā tika atrunāts, kā arī minētās sanāksmes protokolā tika iekļauts pasūtītāja skaidrojums attiecībā uz skulptūru novietojumu – pasūtītājs norādījis, ka metu konkursa dokumentos ir noteikts tās redzējums par skulptūru izvietojumu, bet konkursa dalībnieki var iesniegt arī priekšlikumus par atšķirīgu to izvietojumu, ievērojot, ka skulptūras izvietojamas Kūrmājas prospekta robežās.

Ieinteresēto personu sanāksmes protokola nobeigumā uzsvērts, ka pasūtītājs ir izvēlējies un izsludinājis metu konkursa procedūru, lai iegūtu oriģinālas un unikālas idejas skulptūru uzveidošanai un izvietošanai pilsētvidē, tādēļ autori ir aicināti savas idejas pasniegt brīvi.

Pasūtītājs norādījis, ka žūrijas komisija vērtēs visus iesniegtos darbus un jebkuram autoram ir iespēja piedāvāt līdzvērtīgus risinājumus, ievērojot to, ka izgatavojamas pieciem konkrētiem Liepājas himnas tēliem atbilstošas skulptūras un izvietojamas Kūrmājas prospektā Liepājas robežās.

Freibergs rakstīja, ka viņa iesniegtais skulptūru grupas mākslinieciskais risinājums atbilstoši metu konkursa nosacījumiem paredz izgatavot pieciem konkrētiem Liepājas pilsētas himnas tēliem atbilstošas skulptūras un tās kā vienoti uztveramu ansambli izvietot Liepājā, Kūrmājas prospekta robežās – Kūrmājas prospekta un Ausekļa ielas stūrī.

Savam iesniegumam tēlnieks pievienoja Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības katedras vadītāja profesora Bruno Strautiņa atzinumu, kurā norādīts, ka Freiberga konkursam iesniegtais mets, kurš paredz skulptūras pieciem Liepājas himnas tēliem izvietot Liepājā Kūrmājas prospekta un Ausekļa ielas stūrī, pilnībā atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām attiecībā uz skulptūru izvietojumu, kā arī ir kompozicionāli vieglāk uztverams, nekā piecas atsevišķas skulptūras, kas izvietotas visas ielas garumā.

Tēlnieks IUB norādīja, ka 31.jūlija devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmē Liepājas dome paziņojusi, ka Freiberga iesniegtais mets neatbilst konkursa nolikuma prasībām un nav ticis vērtēts, kaut arī konkursa nolikums šādu pasūtītāja rīcību neparedz.

Nolikumā teikts, ka žūrijas komisija pārbauda iesniegto darbu atbilstību konkursa nolikuma noteikumiem un programmas prasībām un sagatavo vērtējumu par katru metu, ņemot vērā šajā punktā noteiktos kritērijus.

Tēlnieks savu sūdzību papildinājis, norādot, ka 2.septembrī ir saņēmis un izvērtējis metu konkursa žūrijas komisijas atzinuma kopiju. No atzinumā ietvertā paskaidrojuma pie punktiem, ar ko vērtēts Freiberga mets, norādīts, ka apkopoti tikai to žūrijas komisijas locekļu vērtējumi, kas priekšlikumu novērtēja. Tādejādi tēlnieks secināja, ka tā iesniegtais mets ir vērtēts, bet to nav vērtējuši visi žūrijas komisijas locekļi.

Freibergs norādīja, ka atzinums liecina arī par to, ka vienīgi viņa konkursam iesniegtais mets nav vērtēts saskaņā ar metu konkursa nolikuma noteiktajiem kritērijiem, bet gan saskaņā ar citiem konkursa nolikumā neiekļautiem kritērijiem – atbilstību konkursa uzdevumam un īstenojamībai saskaņā ar pašvaldības projektu “Tūrisma maršruta “Liepāja kā pa notīm” pilnveidošana, papildināšana”.

Tādējādi Liepājas dome ir pārkāpusi Publisko iepirkumu likumu, kurā noteikts, ka žūrijas komisija vērtē iesniegtos metus atbilstoši metu konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Freibergs arī norādīja, ka, vērtējot metus, Liepājas dome pārkāpusi Publisko iepirkumu likumā noteikto mērķi nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, jo metu konkursa ietvaros par tā nolikumam atbilstošiem dome atzinusi un vērtējusi, kā arī piešķīrusi godalgas par metiem, kas neatbilst konkursa nolikuma nosacījumiem.

Tēlnieks lūdza vērtēt metu konkursa uzvarētāju un godalgu sadalījumu atbilstību Publisko iepirkumu likumam un uzdot pasūtītājam izvērtēt tā iesniegto metu saskaņā ar metu konkursa nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā ietverto vienlīdzīgas attieksmes principu.

Pasūtītājs – Liepājas pilsētas dome – Freiberga iesniegumā norādītos pārkāpumus neatzina un izteiktos argumentus novērtēja kā nepamatotus.

Liepājas dome arī IUB paskaidroja, ka seši no septiņiem konkursa dalībniekiem bija pareizi un precīzi izpratuši konkursa uzdevumu un iesnieguši savus priekšlikumus skulptūru grupai, kas apvieno piecas atsevišķas skulptūras.

Neskatoties uz to, viens no dalībniekiem, iesniedzot metu konkursa priekšlikumu, to iesniedza pēc nolikumā norādītā termiņa, turklāt izmainot konkursa uzdevumu – veidojot vienu skulptūru paredzēto piecu skulptūru vietā. Tomēr žūrijas komisija minēto metu ir vērtējusi, piešķirot punktus.

Liepājas dome atzīmēja, ka žūrijas komisija savā atzinumā ir izskatījusi un sniegusi savu vērtējumu par visiem metiem, kā arī devusi savu atzinumu par godalgu sadalījumu un metu turpmāko izmantošanu, tātad ir veiktas visas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības. Izvērtējot metus, žūrijas komisija ir nodrošinājusi vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dalībniekiem, pieņemot arī tādus priekšlikumus, kas pēc būtības atbilst konkursa uzdevumam, kamēr vien sniegtā informācija un idejas attēlojums ir bijis pietiekams, lai to izvērtētu.

Dome lūdza IUB atzīt par nepamatotu Freiberga iesniegumu par metu konkursa ”Skulptūru grupa “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” Liepājā” norisi un rezultātiem.

Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, noklausoties iesnieguma izskatīšanas sēdes laikā sniegtos paskaidrojumus, IUB iesniegumu izskatīšanas komisija Freiberga iesniegumu atzina par pamatotu.

IUB atzina, ka metu konkursā iesniegtie meti pēc būtības nevar būt neatbilstoši metu konkursa nolikumam. Tie var atbilst pasūtītāja vajadzībai/iecerei vairāk vai mazāk, ko attiecīgi žūrijas komisija arī vērtē, nosakot, kurš no iesniegtajiem metiem vispilnīgāk atspoguļo pasūtītāja vēlmes.

Tādējādi IUB iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka, vērtējot Freiberga metu, žūrijas komisijai bija jāpiešķir tam punkti saskaņā ar konkursa nolikumā paredzētajiem arhitektonisko un māksliniecisko risinājumu, objekta simbolisko, emocionālo un skulpturāli vizuālo izteiksmību, iederību pilsētvidē, īstenošanas izmaksām. Atsevišķos kritērijos iesniegtajam piedāvājumam bija piešķirams mazāk punktu par nepilnīgu izpratni par projekta uzdevumu vai meta piemērotību projekta uzdevumam.

IUB konstatēja, ka arī pārējie meti pilnībā neatbilda metu konkursa nolikumam, tomēr atzīti par vērtējamiem un to autoriem piešķirtas veicināšanas prēmijas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, IUB secināja, ka žūrijas komisija, vērtējot iesniegtos metus, nav ievērojusi saskaņotu punktu piešķiršanas metodiku, līdz ar to iegūtais vērtējums nav savstarpēji salīdzināms, kas rada vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

Līdz ar to žūrijas komisijai nepieciešams atkārtoti izvērtēt iesniegtos metus, attiecīgi piešķirot punktus kritērijos saskaņā ar metu konkursa nolikumu un atbilstoši noformējot žūrijas komisijas atzinumu. IUB secināja, ka Freiberga iesniegums šajā daļā ir pamatots.

IUB aizliedza Liepājas pilsētas domei slēgt iepirkuma līgumu un uzdeva desmit darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot metu konkursā “Skulptūru grupa “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” Liepājā” iesniegtos metus.

Liepājas pašvaldība apsver iespēju apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu attiecībā uz metu konkursa “Skulptūru grupa “Pilsētā, kurā piedzimst vējš”” rezultātiem, aģentūra LETA uzzināja Liepājas domē.

LETA

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz