Trešdiena, 24. aprīlis Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Foto: Dienvidkurzemes novada pašvaldības izdevumi šogad plānoti par 3,8% lielāki nekā pērn

Šogad Dienvidkurzemes novada budžeta izdevumi plānoti 65 972 494 eiro, kas ir par 3,8% jeb 2 438 917 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada faktiskie izdevumi, liecina ceturtdien domes sēdē pieņemtais šā gada budžets.

15.02.2024 17:39

LETA

Budžeta plāns sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada attīstību.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets šim gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, un ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām šogad ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 56 316 921 eiro,

kas pret iepriekšējā gada izpildi ir mazāk par 10,6%.

Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2024. gadam ir 24 317 589 eiro, kas ir par 5,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN.

Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 973 828 eiro apmērā, kas būs līdzīgi kā iekasēts 2023.gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos būs 5%. NĪN veido nodoklis par zemi – 2 353 450 eiro, par ēkām un inženierbūvēm – 310 898 eiro un mājokļiem – 309 480 eiro.

No finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 8 080 568 eiro, kas ir par 9% mazāk nekā iepriekšējā gadā un 136 526 eiro valsts speciālā dotācija pašvaldībai.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā šogad plānoti piesardzīgi – 560 500 eiro, kas ir par 13 583 eiro mazāk, nekā saņemts 2023.gadā.

Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā šogad plānots 3 097 494 eiro.

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 1 939 037 eiro apmērā jeb 3,4% apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 4% mazāk nekā saņemts iepriekšējā gadā.

Mērķdotācijas jeb valsts budžeta transferti apjoms no valsts budžeta šogad plānots 22 922 301 eiro, no tiem Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu realizācijai 1 235 639 eiro, balstoties uz projektu realizētāju iesniegtajiem naudas plūsmas plāniem un laika grafikiem.

Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 9 907 818 eiro. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 812 370 760 eiro, kas ir par 13% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija plānota 675 854 eiro pašvaldības mūzikas un mākslas skolu pedagogu daļējai atlīdzībai.

No Nacionālās veselības dienesta plānots saņemt 174 951 eiro jeb 55% vairāk nekā 2023. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 360 024 eiro, tajā skaita 831 276 eiro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

Iepriekšējā gadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība ES līdzfinansēto projektu īstenošanai saņēma 2 485 484 eiro, bet šogad plānots 1 235 639 eiro jeb par 50% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pašvaldība plāno saņemt līdzfinansējumu ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 50 670 eiro, elektroautobusu iegādei – 101 120 eiro, apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai novadā – 204 809 eiro.

Par 235 418 eiro no pašvaldības budžeta plānots īstenot projektu parka pārbūvei Aizputē, Brīvzemnieka bulvārī 8.

Projekta “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās” paredzēti 111 000 eiro, kā arī atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai – 91 495 eiro.

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 470 000 eiro. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 332 000 eiro, kas ir par 0,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā samaksāts.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 65 972 494 eiro, kas ir par 3,8% vairāk jeb 2 438 917 eiro nekā iepriekšējā gada izpilde.

Vislielākais izdevumu apjoms 2024.gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 26 982 711 eiro, kas ir 41% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi plānoti 1 076 161 eiro, kas ir 1,6% no kopējiem izdevumiem. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 798 216 eiro un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 277 945 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi šogad plānoti 6 290 834 eiro, kas būs par 2,1% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.

Ekonomiskai darbības nozarei paredzēts izlietot 7 075 007 eiro jeb 10,7% no pamatbudžeta, kas ir par 27% vairāk nekā izlietots iepriekšējā gadā. Sadaļas lielākā summa – 4 230 500 eiro – paredzēta autotransporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas par 25% vairāk nekā iepriekšējā gadā izlietots.

Valsts mērķdotācijas apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 2 108 707 eiro, bet netiek plānoti līdzekļi no ES līdzfinansētiem projektiem.

No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 70 200 eiro, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 112 099 eiro. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās paredzēti līdzekļi jauna teritorijas plānojuma izstrādei.

Tūrisma nozarē plānotas investīcijas tūrisma informācijas centra atjaunošanai Dzintaru ielā 2, Pāvilostā 102 804 eiro un 56 000 eiro projekta “Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā” īstenošanai.

Vides aizsardzībai no novada budžeta plānots izlietot 1,9% jeb 1 278 008 eiro, tajā skaitā meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai. Plānots izlietot saņemto dabas resursu nodokli par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 975 524 eiro.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 16,5% no izdevumiem jeb 10 900 161 eiro.

Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa veido pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana, bet remonti pašvaldību dzīvokļos plānoti 139 116 eiro.

Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk jeb 1,3% no kopbudžeta, kas ir 858 569 eiro, un pret iepriekšējā gada izpildi plānots 11% pieaugums.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietot 8,4% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir 5 556 130 eiro, kas ir par 2% mazāk nekā apgūti līdzekļi iepriekšējā gadā.

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 5 954 913 eiro, kas ir 9% no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 3,8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Sociālajiem pabalstiem 2024.gada budžetā paredzēts finansējums 2 437 120 eiro, kas ir par 5% mazāk nekā izlietots iepriekšējā gadā.

Kopējā atlīdzības summa plānota 34 035 295 eiro apmērā, kas ir 51,6% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pašvaldība 2023.gada decembrī pieņēma vairākus lēmumus, lai palielinātu pašvaldības izdevumus šogad atalgojumam, tajā skaitā no šā gada 1.janvāra palielināja atalgojumu darbiniekiem.

Pašvaldība ir palielinājusi minimālo mēnešalgu darbiniekiem no 620 eiro līdz 700 eiro.

Pedagogiem no 2024.gada sākuma palielināja minimālo mēneša algas likmi par slodzi no 1224 eiro uz 1374 eiro, pirmskolas izglītības pedagogiem palielināja minimālo mēneša algas likmi par slodzi no 1360 eiro uz 1526 eiro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 18 733 166 eiro apmērā, kas palielināti par 7,1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie veido 28,4% no kopējiem izdevumiem.

Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi 7,16 miljoni eiro, tajā skaitā 1,48 miljoni eiro paredzēti ēku un telpu remontdarbu apmaksai.

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,81 miljoni eiro, kas ir 3,7% vairāk nekā samaksāts pērn. Degvielai plānoti 1,06 miljoni eiro, iepriekšējā gadā par 2% izlietots mazāk, bet kurināmam – 396 538 eiro, kas ir par 1,7% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 2 596 187 eiro, kas ir par 4,7% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 802 985 eiro apmērā, kas ir par 88% vairāk nekā gadu iepriekš.

Kapitālieguldījumi plānoti 13,3% no kopējiem izdevumiem jeb 8 760 756 eiro – tas ir par 14,8% vairāk, nekā iepriekšējā gadā izlietots.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2024.gada sākumu bija 20,267 miljoni eiro, bet atmaksājamā summa šogad – 1 909 090 eiro.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir astoņi galvojumu līgumi ar pašvaldības kapitālsabiedrībām un viens studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2024.gada sākumu ir 1 573 554 eiro.

Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2024.gada sākumu sasniedza 28,417 miljoni eiro. Saistību maksājumu kritērija izpilde, kas tiek vērtēta kā kārtējā gada pamatsummu un procentu saistību maksājumu attiecība pret budžeta ieņēmumiem gadā atskaitot mērķdotācijas, varētu būt 6-7%.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols (ZZS) norāda, ka Dienvidkurzemes novads ir liels, lielākais valstī teritorijas ziņā, tādēļ vajadzību ir daudz un ir svarīgi, lai budžeta plāns paredzētu katrai novada apdzīvotajai teritorijai kādu labu projektu – kaut vai pavisam nelielu, bet iedzīvotājiem vērtīgu un vajadzīgu uzlabojumu.

“Tāpēc es šo budžetu sauktu par pieciešamo nepieciešamību,” uzskata Priedols.

Domes priekšsēdētājs informē, ka pavisam drīz pēc budžeta apstiprināšanas būs jāķeras pie tā grozīšanas un vērtēšanas, jo izdevumu samazinājums dažādu izmaksu paaugstināšanās dēļ, ko veicina gan karš Ukrainā, gan citi iemesli, būs neizbēgams dažādās jomās.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz